Personvernerklæring for Cevia Digital AS

I dette dokumentet informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om
personopplysninger 2018.

VÃ¥r kontaktinformasjon finner du helt nederst, sammen med kontaktinformasjon om de
databehandlerne vi benytter.

1. Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder for
markedsføring, salg, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for
å selge våre varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig
forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en
betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn
personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling,
funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere
forhold rundt salg.

2. Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører
for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for
å kjøpe varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse
til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en
betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere
forhold rundt innkjøp.

3. Ansatte

Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for å administrere vårt personale, for å organisere
virksomheten vår, samt å overholde lovkrav.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som følger av at vi er
arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å
utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.
Noen få opplysninger må vi behandle for å oppfylle forpliktelser vi har i avtalen med de ansatte.

Ansatte er nødt til å gi oss de opplysningene vi trenger for formålene nevnt ovenfor.

Opplysninger blir lagret hos oss i elektroniske personalmapper. Opplysninger er tilgjengelig kun for
personalavdelingen og nærmeste leder. Opplysninger om navn og kontaktdetaljer er tilgjengelige for
øvrige ansatte. Vi oppbevarer opplysninger så lenge ansettelsen varer.

Vi gir vår regnskapsfører de opplysningene som er nødvendige for å administrere utbetaling av lønn,
feriepenger, refusjoner og andre ytelser, samt rapportering til offentlige myndigheter om arbeids- og
inntektsforhold.

4. Tidligere ansatte

Vi behandler personopplysninger om tidligere ansatte for å kunne dokumentere vår etterlevelse av
plikter som arbeidsgiver hvis det skulle bli nødvendig. Opplysninger om tidligere ansatte vil også
fremgå av avtaler, korrespondanse og annen dokumentasjon vi lagrer og bruker som del av
virksomheten vår.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å dokumentere vår
saksbehandling i egenskap av arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig
forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven,
skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.

Vi lagrer opplysninger om personalforhold i inntil to år etter at ansettelsesforholdet opphørte.
Opplysninger om at en person har jobbet hos oss og hvor lenge, lagrer vi i ubestemt tid.

5. Jobbsøkere

Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om de er egnet for den jobben de har
søkt på.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å ansette og i å
dokumentere ansettelsesprosessen.

Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du velger å gi oss, vil ha betydning for vår
vurdering av søknaden.

Vi lagrer opplysninger i inntil ett år etter at ansettelsesprosessen er avsluttet.

6. Rettigheter for de registrerte

Du kan lese om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettside.

7. Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Cevia Digital AS (org. nr. 926 132 415 MVA).
Vår postadresse er Brøholtveien 51, 3430 Spikkestad, Norway.
Du kan også kontakte oss pr e-post post@ceviadigital.com eller telefon +47 90 83 59 90.